Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

"Elektron çilimler, geçen ýyl elektroniki çilimi ulanmaga gatnaşanlaryň ýarysynyň ýarysy bilen ýurtda taşlamagyň iň meşhur usulydyr. Subutnamalar düşnüklidir - wap çilim çekmekden has az zyýanly, töwekgelçiligiň bir bölegi. Şonuň üçin öňem taşlamak bilen göreşen bolsaňyz, elektron çilim siziň üçin iň oňat wariant bolup biler ".

“Pod Kits” ultra ykjam we buglaýyş enjamyny ulanmak aňsat.

Pod vape toplumlary çilim çekmekden bugga geçmek isleýän adamlar ýa-da ýolda ulanmak üçin inçe enjam talap edýän bar bolan buglar üçin amatlydyr.Öň doldurylan suwuk gabyklary ulanýan JUUL ýa-da VUSE e-cigleri ýaly ýapyk wape podwodkalarynda ýa-da pod moda kagyzlaryna islenýän tagamly elektron suwuklygy bilen pod patronlaryny doldurmaga mümkinçilik berýän doldurylýan pod ulgamy hökmünde bar.

380mAh içerki batareýa bilen işleýän we iň ýokary 6.5W öndürijilikli AUPO Pod Kitini inçe we ýeňil dolduryp bolýan pod ulgamy bilen tanyşdyrmak.Asyl “Cliburn” -y ulanmagyň aňsatlygy bilen haýran galdyranlar üçin uzak wagtlap dowam edýän çorbalar we ajaýyp tagamlar AUPO POD KIT-den başga zat däl.

AUPO POD KIT başlangyç we işjeň kagyzlar üçin ajaýyp gurnama, 2ml doldurylýan podwodlar bilen enjamlaşdyrylandyr, olar isripleri azaltmak üçin çalşylýan rulonlary ulanýarlar.AUPO POD KIT rulonlary ýokary aupo elektron suwuklyklary we nikotin duzlary üçin ideal 0.8ohm ýa-da 1.0ohm garşylykda bar.

Şeýle hem, çäklendirilen MTL dem almagy ýa-da öýkeniň dem almagyna göni howaly patrony aýlamak bilen, içgin howa akymynyň dizaýny.Doldurylýan podwodkanyň düýbündäki deşik we enjamyň bir gapdalynda deşikler bir tarapa deňleşdirilende has howa görnüşli wape getirilýär.Poduň ugruny üýtgetmek has çekeleşikli bolar.

5 POD doly Kit-400 gezek

5 POD doly Kit-400 gezek

Çilimiň kuwwaty: 2.0ml
Batareýanyň kuwwaty: 380mAh
Adaty iş naprýa .eniýesi 6.5W
Gyzgyn sim garşylygy: 1.1
Zarýad beriş porty: Type-c
Ölçegi: 87.2 * 19,6 * 10 65mm
Haryt materialy: alýumin + ABS

W31 doly toplum-400 gezek

Çilimiň kuwwaty: 2.0ml
Batareýanyň kuwwaty: 380mAh
Adaty iş naprýa .eniýesi 2.6V
Gyzgyn sim garşylygy: 1.1
Zarýad beriş porty: Type-c
Ölçegi: 11020.3 * 12.18mm
Haryt materialy: Alýumin + ABS

W31 doly toplum-400 gezek
5 POD doly toplum-400 gezek V.

5 POD doly Kit-400 gezek

Çilimiň kuwwaty: 2.0ml
Batareýanyň kuwwaty: 380mAh
Adaty iş naprýa .eniýesi 6.5W
Gyzgyn sim garşylygy: 1.1
Zarýad beriş porty: Type-c
Ölçegi: 88.520.7 * 11.5mm
Haryt materialy: alýumin + ABS


  • Öňki:
  • Indiki: