sahypa_banner

habarlar

Täze gözlegiň netijesine görä, “Tobacco Free Action 2025” (ASH) tarapyndan ýaýradylan maglumatlar Mori ýetginjekleriniň gündelik elektron çilimi ulanmagyň iň ýokarydygyny, 19.1 göterim, Pacificuwaş umman adasynyň okuwçylaryndan 9 göterim ýokary we Paki Gazagystanyň okuwçylaryndan has ýokarydygyny görkezýär. 11,3 göterim ýokarydyr.
Umuman alanyňda, ýetginjekleriň arasynda gündelik elektron çilimi üç esse artyp, 3,1% -den 9,6% -e çenli
Munuň tersine, her gün çilim çekýän ýetginjekleriň sany 2019-njy ýylda 2% -den 2021-nji ýylda 1,3% -e çenli azaldy.
ASH syýasaty boýunça geňeşçisi Ben udanudan: "Her ýyl 20 ýyl mundan ozal bolşy ýaly bolup biler" -diýdi."Çilim çekmegiň platosyny uzak wagt bäri görýäris."
Maglumatlar ASH-nyň her ýyl 10 ýyllyk surata düşürilişiniň netijesidir, 14-15 ýaş aralygyndaky 30 000 töweregi ýetginjekden çilim çekmek we içmek bilen baglanyşykly tejribeleri barada sorady.
Gözlegler, 10-njy synp okuwçylarynyň 61% -iniň her gün çilim çekmändigini görkezýär.Youdan beýlekileriň çilimi taşlamaga kömek etmek üçin elektroniki çilimleri ulanyp biljekdigini, munuň çilim çekmekden az zyýanlydygyny öňe sürdi.
"Täze Zelandiýada çagalara wap bilen nämeleriň bolup geçýändigi barada gowy, yzygiderli, abraýly we ygtybarly maglumat çeşmesi bermekde uly boşlugymyz bar, sebäbi olar diňe wap hakda bulaşyk maglumatlar bilen doldurylýar."
Şeýle-de bolsa, ASH-iň elektroniki çilimleri çilim çekmegiň has gowy alternatiwasy we adamlara taşlamaga kömek ediji gural hökmünde kabul edýändigini gowy bilýär, 2015-nji ýylda “Public Health England” tarapyndan elektron çilimleriň has zyýanlydygyny çaklaýan garaşsyz synyna salgylanýar. çilim çekmek 95% pesdir.
“Mesele hökman nikotin däl;mesele çilim çekmekdir, sebäbi çilim çekmek adamlary öldürýär ... Waping epidemiýany ep-esli gysgaltdy "-diýdi.
Çilimsiz gurşaw we düzgünleşdirilen önümler (elektron çilimler) 2020-nji ýyldaky üýtgetmeler elektron çilimleriň satylyşynyň we satuwynyň düzgünini kesgitleýär.Şeýle-de bolsa, Youdan bu kanunçylygyň gazanyp biljek zatlarynyň çäkleriniň bardygyny aýtdy, sebäbi gözlegler okuwçylaryň deň-duşlaryndan we ulularyndan elektron çilim alýandygyny görkezýär.
"Youngaşlaryň nirede üýşýändigi, bu sosial hadysada nämeleriň bolup geçýändigi barada has çylşyrymly söhbetdeşlik geçirmeli we bu zatlary synamazlyk, endik etmezlik barada habarly karar bermek endiklerine eýe bolmalydyrys."Ododan aýtdy.
Düwnük jemgyýetiniň lukmançylyk müdiri Jorj Leýk, kagyzlara uzak wagtlap saglyga zyýanly täsir etse, geň galjakdygyny aýtdy.Şeýle-de bolsa, ol diňe çilim çekmegiň alternatiwasy hökmünde siňmegi maslahat berýär.
“Çilim çekseňiz, iň gowy zat bes etmekdir.Eger durup bilmeýän bolsaňyz, buglamaga geçiň. ”
"Wapdan bugdan ýa-da bugdan geçip bilersiňiz, ýa-da buglamakdan başlap bilersiňiz, sebäbi araçynyň nukdaýnazaryndan nikotin almagyň bir usuly bar."
Döwlet syýasatynyň kimdir biriniň çilim çekmekden ýa-da tersine geçýändigini kesgitleýändigini öňe sürýär.
Elektron çilimiň ulanylyşynyň ýokarlanmagyny köp alada etmeli diýip atlandyrýar.
“Olaryň ýaşamak üçin jaýlary bolarmy?Işleri bolarmy?Howanyň üýtgemegi bilen näme bolar? "
Lekin, ses beriş ýaşynyň peselmeginiň has köp ýaşlara özlerini dolandyrmak we az agyry duýmak üçin kömek edip biljekdigini öňe sürýär.


Iş wagty: 20-2022-nji aprel